Ekološko kmetovanje in pridelava hrane delujeta z naravo in ne proti njej

Sistem ekološkega kmetovanja zagotavlja pridelavo kakovostne in varne hrane in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov: tla – rastline – živali – človek.

Ekološki kmetje pri svojem delu upoštevajo zakonitosti narave. S pomočjo dela, odkrivanja starih znanj in številnih novih spoznanj so postavili pravila, ki določajo ekološke pridelke in živila. Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti je pri tem načinu kmetovanja prepovedana.
Cilji ekološkega kmetijstva so ohranjanje rodovitnosti tal, sklenjeno kroženje hranil, ustrezna reja in krmljenje živali, pridelava zdravih živil, zaščita tal, vode in zraka, minimalna obremenitev okolja oziroma varovanje okolja in biološke raznovrstnosti, varstvo energije in surovin in tudi zagotavljanje delovnih mest v kmetijstvu.
Število ekoloških kmetij oziroma pridelovalcev oz. predelovalcev v Sloveniji iz leta v leto narašča.

26mar_ekolosko kmetovanje

Ekoledar je nastal v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja.

Leave a Reply