Pravilno ločujmo odpadke, ki vsebujejo nevarne kemikalije

Pri vseh odpadkih moramo biti zelo pazljivi, kam jih odložimo. Izjemo pozorno odlaganje pa je nujno pri tistih, ki so eksplozivni, radioaktivni, oksidativni, vnetljivi, strupeni, jedki, dražljivi, itd. Taki odpadki resno škodujejo okolju in našemu zdravju. Največkrat onesnažijo podtalnico, ki je vir pitne vode, zato jih nikoli ne smemo zlivati v odtok, stranišče, umivalnik ali celo v potok, na zemljo in na divja odlagališča. Nevarne kemikalije je prepovedano sežigati, saj ob gorenju nastanejo strupeni plini, ki onesnažijo zrak, lahko pa pride celo do eksplozije.
Med nevarne odpadke sodijo: baterije, barve, lahki in topila, akumulatorji, zdravila, neonske cevi, olja in masti, pesticidi, nekatera čistila ter pralni in kozmetični izdelki, razpršila in še mnogo drugih Kadar jih ne potrebujemo več, jih moramo oddati v zbirne centre ali pa v občasno nameščene premične zabojnike.
Mnogo lahko storimo že pred nakupom izdelkov, ki vsebujejo kemikalije. Vedno moramo razmisliti, ali jih res potrebujemo, ob nakupu pa preberimo nalepke in izberimo izdelke, ki so manj škodljivi za okolje in za zdravje.

3feb_nevarne snovi
Kadar ima izdelek eno izmed teh oznak, ga moramo po uporabi odložiti na zbirno mesto.

Ekoledar je nastal v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja.

Leave a Reply